CONFIDENCIALITAT:

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és confidencial i va dirigit únicament al destinatari del mateix. En el cas que vostè no fos el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

LOPD. Les seves dades personals contingudes en aquesta comunicació han estat recollides dels contactes mantinguts per Vostè. amb «SFERA CLOUD», i han estat incorporades a un fitxer de la nostra titularitat, la finalitat del qual és la gestió de la relació contractual. Li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per correo postal a: SFERA CLOUD, C/ Isaac Albéniz, 48 de Malgrat de mar – 08380 – BARCELONA o per correo electrònic a: soporte@sferacloud.com

CONFIDENCIALIDAD:

El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.

LOPD. Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Vd. con «SFERA CLOUD» y han sido incorporados a un fichero de nuestra titularidad cuya finalidad es la gestión de la relación contractual. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por correo postal a SFERA CLOUD,  C/ Isaac Albéniz, 48 de Malgrat de mar – 08380- BARCELONA – o por correo electrónico a soporte@sferacloud.com

CONFIDENTIALITY DISCLAIMER:

This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.

LOPD: Your personal data contained in this communication has been collected from the conversations maintained by you with «SFERA CLOUD» and have been incorporated into a file owned by us, whose purpose is the management of the contractual relationship. We inform you that you can access, correct, cancel and delete the collected data by contacting us by postal mail to: SFERA CLOUD,  C/ Isaac Albéniz, 48 de Malgrat de mar – 08380- BARCELONA or by email to: soporte@sferacloud.com

Pin It on Pinterest

Share This